Delhi, India – Crazy urbanization (1989-2018) – PopulationData.net